Źródła finansowania - Finansowanie Innowacji (międzynarodowe)ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INNOWACJI

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE

 

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020

Największy w historii Unii program w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym, tj.:

  • 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji,
  • część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
  • działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

W ciągu 7 lat (2014 – 2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 77 028,3 mln euro. Jego celem jest rozwój europejskich innowacji o znaczeniu globalnym oraz wypracowanie przewagi konkurencyjnej gospodarki europejskiej w oparciu o  innowacje zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020 oraz jej flagowej inicjatywy – Unii Innowacji.

W ramach programu Horyzont 2020 przewidziano następujące działania dla MŚP:

 

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać pod adresem: www.kpk.gov.pl 

Ponadto Komisja Europejska przygotowała specjalny portal dla uczestników, na którym można znaleźć informację o tym, jak przygotować wniosek i ubiegać się o finansowanie badań UE; jak znaleźć konkurs i partnerów. www.ec.europa.eu

Pozostałe organy UE zajmujące się badaniami naukowymi i innowacjami:

  • Wspólne Centrum Badawcze (JRC)– służby Komisji odpowiedzialne za dostarczanie niezależnego i opartego na dowodach wsparcia naukowego i technicznego dla opracowywania strategii politycznych UE www.ec.europa.eu
  • Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) – wspiera wyjątkowo ambitne i  pionierskie programy badawcze www.erc.europa.eu
  • Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) – zarządza niemal połową dotacji na badania naukowe finansowane ze środków UE www.ec.europa.eu
  • Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)– zarządza kilkoma unijnymi programami wspierającymi działalność przedsiębiorstw www.ec.europa.eu
  • Europejski Instytut Innowacji i Technologii– ułatwia zawiązywanie partnerstw uczelni wyższych i jednostek zajmujących się badaniami naukowymi i innowacjami: „Wspólnoty wiedzy i innowacji” www.ec.europa.eu

 

Program Interreg Europa Środkowa 

Pierwszy z programów transnarodowych perspektywy 2014-2020 realizowany w ramach polityki spójności Unii Europejskiej. Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. 

Budżet programu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 246 mln euro. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na:

Priorytet 1. Współpraca w dziedzinie innowacyjności dla podniesienia konkurencyjności 

Priorytet 3. Współpraca w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych.

Więcej informacji: www.europasrodkowa.gov.pl

 

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Ponadto w ramach pozaunijnych programów powstał Program Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, który zakłada finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych. Jednym z obszarów współpracy, na które przeznaczono kwotę 10 541 176 Euro to badania w zakresie wychwytywania i  składowania dwutlenku węgla. Więcej informacji pod adresem: www.ncbir.pl