Produkcja stałych paliw niskoemisyjnychUsunięcie w kontrolowany sposób pewnej ilości części lotnych z węgla pozwala wytworzyć z niego tzw. węglowe paliwa niskoemisyjne. Paliwem węglowym praktycznie zupełnie pozbawionym w procesie produkcyjnym części lotnych jest koks. Jednak jego zastosowanie w ogrzewnictwie indywidualnym jest trudne, gdyż brak części lotnych uniemożliwia jego zapłon (inicjację procesu spalania) w praktykowany dla węgla sposób. Lepszym rozwiązaniem jest zaproponowanie użytkownikom kotłów i pieców małej mocy węglowego paliwa niskoemisyjnego, charakteryzującego się zoptymalizowaną (dużo niższą niż w węglu kamiennym, a wyższą niż w koksie) zawartością części lotnych, umożliwiającą bezproblemową inicjację procesu spalania oraz zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Zasadnicze cechy węglowego paliwa nieskoemisyjnego to: (i) praktycznie bezdymne spalanie, bez wydzielania produktów smołowych i sadzy, która zanieczyszcza kanały ciągowe pieca i absorbuje częściowo związki siarkowe, (ii) równomierne spalanie, które upraszcza dozowanie powietrza i ułatwia podtrzymanie żaru przez dłuższy czas oraz (iii) możliwość całkowitego spalenia i uniknięcia strat paliwa w popiele. Węglowe paliwo niskoemisyjne musi mieć wysoką kaloryczność, co wiąże się z możliwie małą zawartością popiołu, równomierność sortymentu odpowiadającą w zasadzie groszkom i orzechom oraz małą zawartość wody, która nie tylko obniża kaloryczność paliwa, ale przyczynia się również do korozji w strefach kondensacji z uwagi na absorpcję SO2 przez wydzielany kondensat. Istotną cechą węglowych paliw niskoemisyjnych jest to, że nie wydzielają dymów (sadzy i aerozoli substancji smołowych).

W chwili obecnej na terenie Polski nie ma instalacji, które produkowałyby węglowe paliwa niskoemisyjne dla ogrzewnictwa indywidualnego lub komunalnego. Paliwa takie wytwarza się podczas kontrolowanego odgazowania (pirolizy) w warunkach ograniczonego dostępu tlenu. Proces ten może być realizowany w reaktorach o rożnej konstrukcji. W przypadku procesów wielkoskalowych w grę wchodzą przede wszystkim reaktory o ciągłym trybie pracy – retorty, piece obrotowe i reaktory z rusztami ruchomymi.