Programy regionalneRegionalne Programy Operacyjne Województwa Śląskiego

Regionalne Programy Operacyjne dla województwa śląskiego są realizowane w oparciu projekty o  kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Dofinansowanie mogą otrzymać różnorodne rodzaje projektów.

 
Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka 

Cele:

  • zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej; 
  • zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; 
  • ulepszone otoczenie proinnowacyjne przedsiębiorstw. 
Działanie 1.2. Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Działanie realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w B+R jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej. 

 
Oś priorytetowa III:  Konkurencyjność MŚP

Cele:

  • ulepszone warunki do rozwoju MŚP
  • zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP
Działanie 3.2  Innowacje w MŚP

W ramach działania 3.2 realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju innowacyjności 

w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej 

 

Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

Cele:

  • zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych; 
  • zwiększona efektywność energetyczna w sektorze przedsiębiorstw; 
  • zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym; 
  • zwiększony udział produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji 
Działanie 4.1  Odnawialne źródła energii
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich   przedsiębiorstwach.
Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i  mieszkaniowej.
Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja

Na terenie województwa śląskiego funkcjonuje Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na którą składają się Główny Punkt Informacyjny w Katowicach oraz Lokalne Punkty Informacyjne w: Częstochowie, Sosnowcu, Bielsku Białej i Rybniku. Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące możliwości pozyskania Funduszy Europejskich. Kontakt:  www.rpo.slaskie.pl