Autotermiczna instalacja do uwęglania biomasyAutotermiczna instalacja do uwęglania biomasy

Opis technologii: 

Autotermiczna instalacja do toryfikacji biomasy w sposób bezprzeponowy o wydajności 50 kg/h produktu. Medium grzewcze: torgaz (300-450oC).

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 
  • poprawa właściwości paliwowych biomasy (wartości opałowej, zdolności przemiałowej, homogeniczności, zdolności magazynowania),
  • możliwość wykorzystania biomas o różnych właściwościach fizyko-chemicznych (w tym biomas pochodzenia odpadowego),
  • możliwość prowadzenia procesu w szerokim spektrum temperatury co umożliwia również produkcję biowęgla,
  • możliwość prowadzenia procesu w sposób autotermiczny.
Zastosowanie rynkowe w branży / branżach : 
  • przewoźna instalacjo do toryfikacji biomasy na cele energetyczne,
  • stacjonarna instalacja do toryfikacji biomasy zintegrowana z węzłem peletyzacji,
  • przewoźna instalacja do produkcji biowęgla jako nośnika nawozów oraz ulepszacza gleb.
Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Dojrzałość technologii: 
Wymagająca prac B+R
Forma komercjalizacji: 
Licencja

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: 
Karina Ignasiak
E-mail: 
kignasiak@ichpw.pl
Telefon: 
32/6216356
Dawca technologiiInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Kontakt z ARP